αποδοση δαπανης γυαλιων ΕΟΠΥΥ


Για την απόδοση δαπάνης των γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής ή κερατοκωνικών φακών τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής εκ μέρους των ασφαλισμένων είναι τα ακόλουθα :

1)  Ιατρική γνωμάτευση ιατρού ειδικότητας οφθαλμιάτρου πιστοποιημένου στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή ιατρού Κρατικού ή Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή συμβεβλημένου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου, η πάθησή του, οι μετρήσεις οπτικής οξύτητας των οφθαλμών και το είδος του απαιτούμενου είδους (γυαλιά οράσεως ή φακοί επαφής ή κερατοκωνικός φακός) για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Επί της ιατρικής γνωμάτευσης απαιτείται έγκριση ελεγκτή ιατρού. Η έγκριση του ελεγκτή πρέπει να γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία χορήγησής της, η δε εκτέλεση αυτής εντός ενός μηνός (30 ημερών) από την ημερομηνία έγκρισης του ελεγκτή ιατρού


2)  Απόδειξη πώλησης από το μηχανογραφικό σύστημα του καταστήματος οπτικών ή από φορολογική ταμειακή μηχανή στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και θα περιγράφεται το χορηγούμενο είδος. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόδειξη πώλησης από ταμειακή μηχανή, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του ονοματεπώνυμου του ασφαλισμένου, τότε θα υποβάλλεται συμπληρωματικά της απόδειξης ταμειακής μηχανής και απόδειξη πώλησης από αθεώρητο μπλόκ του οπτικού όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου, το ποσό καταβολής και θα γίνεται περιγραφή του είδους πώλησης.

3)  Βεβαίωση του οπτικού με τη σφραγίδα και την υπογραφή του,στην οποία θα βεβαιώνει ότι εκτέλεσε επακριβώς την ιατρική γνωμάτευση του συγκεκριμένου ιατρού οφθαλμιάτρου, που εκδόθηκε τη συγκεκριμένη ημερομηνία (ως το συνημμένο υπόδειγμα) με την επισήμανση ότι το χορηγούμενο είδος φέρει πιστοποίηση καταλληλότητας CE. Ένα αντίγραφο της ανωτέρω βεβαίωσης θα δίνεται στον ασφαλισμένο για υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες. Επισημαίνουμε ότι οι ασφαλισμένοι των ενταχθέντων φορέων, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά από 1/2/2013 στις Περιφερειακές Δ/νσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠΑΔ) από τις οποίες θα γίνεται και η εκκαθάριση και απόδοση των αναφερόμενων στον Ε.Κ.Π.Υ. ποσών. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα υποβάλλουν τα αναφερθέντα δικαιολογητικά στα Τμήματα Παροχών από τα οποία εξυπηρετούνταν μέχρι σήμερα. Το δεύτερο αντίγραφο θα κρατά ο οπτικός στο αρχείο του προς χρήση σε πιθανό έλεγχο.


Τα Τμήματα Παροχών, ως ανωτέρω, κατά τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής θα αναγράφουν επί του βιβλιαρίου ασθενείας του ασφαλισμένου το χορηγούμενο είδος με ημερομηνία (βάσει της απόδειξης πώλησης), προκειμένου για τον έλεγχο των προϋποθέσεων σε περίπτωση επαναχορήγησης.

Τα βιβλιάρια έχουν καταργηθεί από το Μάρτιο του 2019 ΦΕΚ Τεύχος Α 48/14.03.2019 οπότε το βιβλιάριο δέ θα χρειαστεί για τη διαδικασία της δαπάνης